est : eng : rus
Riiklik Probleemtooteregister
print

Riiklik probleemtooteregister (lühend: PROTO) on loodud, et pidada arvestust Eestis toodetud, Eestis turule lastud, Eestisse sisseveetud ja Eestist väljaveetud probleemtoodete tootjate, probleemtoodete ning nendest tekkinud jäätmete (edaspidi jäätmed) taaskasutamise ja kõrvaldamise ning Eestist väljaveetud jäätmete taaskasutamise ja kõrvaldamise kohta.

PROTO eesmärgiks on Eesti õigusaktides sätestatud taaskasutamise sihtarvude täitmise arvestuse pidamine ning registrisse kantud andmete alusel Euroopa Komisjonile jäätmealase teabe esitamine.
PROTOs peavad olema registreeritud kõik Eestis tegutsevad probleemtoodete maaletoojad, kes toovad registris loetletud probleemtooteid maale.

Registreerida saab ettevõte PROTOsse ennast ise või läbi tootjavastutsorganisatsiooni(TVO).

Üksikettevõttena registreerimisel peab probleemtoodete maaletooja esitama PROTOle jäätmekava, kus on eraldi välja toodud, kuidas kavatseb ettevõte hakata vanasid probleemtooteid kokku koguma.

Samuti peab ettevõte esitama kord kvartalis PROTOle aruande Eestisse toodud, Eestis müüdud, Eestist välja veetud ning Eestis toodetud probleemtoodete kogute kohta nii tonnides, kui tükkides. PROTOsse on vaja ettevõttel esitada ka probleemtoodete kogumise ja taaskasutamise kogused.

Kui ettevõte on liitunud tootjavastutusorganisatsiooniga, siis saab ettevõte PROTOsse registreerida läbi tootjavastutusorganisatsiooni, kasutades tootjavastutusorganisatsiooni jäätmekava.

Samuti esitab PROTOle andmed Eestisse toodud koguste ja Eestis kogutud ja taaskasutatud koguste kohta tootjavastutusorganisatsioon.

Kui problmeetoodete maaletooja on liitunud TVOga, siis on ta seadusest ja määrusest tulenevad kohustused delegeerinud TVOle kes võtab endale ka kogu vastutuse seaduste ja määruste õige täitmise eest.

Rohkem lugemist PROTO kodulehel aadressil: http://proto.envir.ee/

les