Jäätmeseadusest tulenevad kohustused

Rehvide maaletoojate kohustused

Jäätmeseadus kehtestab nn probleemtoodetele tootjavastutuse põhimõtte, mis tähendab, et tootja/maaletooja on kohustatud tagama tema valmistatud, edasimüüdud või sisseveetud probleemtootest tekkivate jäätmete kokkukogumise ja nende taaskasutamise või kõrvaldamise. Probleemtoodete hulka kuuluvad ka vanarehvid.

Tootjavastutus rakendub ettevõtjatele, nii valmistajatele, maaletoojatele, kui ka hulgi- ja jaemüüjatele, kes peavad vastutama tootes sisalduvate ainete, koostisosade ja toote kui terviku eest alates toote valmistamisest kuni toote muutumiseni jäätmeteks.

Vanarehvide kogumist võib korraldada nii individuaalselt (ettevõte iseseisvalt) kui kollektiivselt (läbi Tootjavastutusorgansiatsiooni MTÜ Eesti Rehviliit), igal juhul peab tootja /maaletooja tagama üleriigilise vanarehvide kogumisvõrgustiku igas linnas, alevis ja üle 1500 elanikuga alevikus ning kogutud rehvide edasise taaskasutamisse suunamise. Tootja/maaletooja peab vastutama ka nn ajalooliste rehvide kogumise ja taaskasutamise eest, mis on tekkinud enne 01.jaanuari 2006.

Kui ettevõte on liitunud TVOga, siis on ettevõte kõik seadusest ja määrusest tulenevad kohustused delegeerinud MTÜle Eesti Rehviliit. Ühtlasi saab ettevõte ka Riiklikus Probleemtooteregistris( PROTO) registreerituks läbi TVO, mis tähendab, et ettevõte ei pea esitama PROTOle eraldi jäätmekava, vaid saab kasutada TVO oma. TVO kohustub edastama PROTOle kõik rehviettevõtja poolt TVOle deklareeritud rehvikogused.

Rehvide maaletooja kohustub MTÜle Eesti Rehviliit tasuma iga Eestisse müüdud rehvitonni pealt hinnakirjas ette nähtud tasu.

Rehvid jagunevad järgmiselt:


Lisaks peab rehvide maaletooja näitama aruandes ka Eestisse imporditud rehvid ning Eestist eksporditud rehvid nii tonnides, kui tükkides. Seda aruandlust nõuab Riiklik Probleemtooteregister (PROTO).

Rehvidele kehtib tootjavastutuse kohustus 01. jaanuarist 2006.

Leping
Aruandlusvorm

Prinditud aadressilt http://www.rehviliit.ee/web2/index.php?cat_ID=6

© MTÜ EESTI REHVILIIT. Kõik õigused kaitstud.